Dr Adam Kubacz 

                               Kalendarium Miechowic (cz. 2): wiek XIX

  Na pocz. XIX wieku w okolicach Miechowic prowadzono poszukiwania złóż srebra.
 1807-Przez ziemię bytomską przemaszerowały wojska francuskie, co wiązało się   z rekwizycją żywności, koni i kwaterunkiem żołnierzy.
 1808-1809- Na obszarze gminy miechowickiej miały miejsce poszukiwania złóż ołowiu.
 1812-Miechowice w rękach Ignacego Domesa.

 1817-Budowa pałacu w stylu neoklasycystycznym.
 1818-Na cmentarzu parafialnym wzniesiono budynek nowej szkoły.
 1823-Uruchomienie kopalni galmanu „Maria”.
 1825-W kopalni „Maria” zainstalowano pierwszą pompę wodną.
 1826-Otwarcie traktu łączącego Bytom i Pyskowice.
 1827-Uruchomienie kopalni rudy „Fryderyk”.
 1832-Najdotkliwsza z dotychczasowych epidemia cholery.
 1844-Przez Miechowice przeszła potężna wichura powodując wielkie zniszczenia w drewnianej zabudowie wsi oraz na terenie dominium.
 1846-Właściciel dominium zawiera umowę z miejscowymi chłopami przyznająca prawa miejscowym zagrodnikom, którzy otrzymali prawo serwitutów (nieodpłatnego korzystania z pastwisk i lasów.Zagrodnicy mieli także prawo do korzystania z drewna do odbudowy domów.
Do umowy dołączono tekst recesu podpisanego w Miechowicach 25 lipca 1846 roku przez Fryderyka Wilhelma Grundmanna, późniejszego współzałożyciela Katowic.
1847-W Miechowicach, podobnie jak w wielu górnośląskich miejscowościach miała miejsce epidemia tyfusu głodowego.
1848-Mieszkańcy Miechowic podpisali petycję do parlamentu w Berlinie w sprawie  równouprawnienia języka polskiego.
 koniec lat 40. XIX w. Otwarcie drogi łączącej Miechowice z Bytomiem i stacją kolei wąskotorowej w pobliskim Karbiu.
ok. poł. XIX wieku na terenie Miechowic założono browar oraz piwnicę na piwo (Brauerei Keller).
Mniej więcej w tym samym czas powstał szpital dominialny (herrscha-ftliche Krankenhaus), usytuowany przy zakręcie drogi
wiodącej (po prawej stronie) w kierunku Bytomia, powyżej wylotu drogi biegnącej od kopalni Maria (najpewniej leczono
tam ludność z miejscowego dominium). Obok znajdował się okazały dom sztygara Maya z budynkami gospodarczymi.
1850-Powstała najstarsza litografia przedstawiająca zabudowania kopalni „Maria” na tle Miechowic.
1851-Na terenie Miechowic założono punkt poczty spedycyjnej- o czym świadczą pierwsze stemple „K. Spedidion Post Miechowitz” (wcześniej korzystano z placówki w Kamieńcu).
7 listopada 1854 -Ślub Huberta Tiele z Waleską von Winkler w kościele św. Krzyża.

1857- Przez Miechowice, w drodze powrotnej z Bytomia do Gliwic przejeżdżał Książę Fryderyk Wilhelm, następca tronu
1859- Uruchomienie linii kolejowej z Gliwic do Bobrka przyczynił się do szybkiego rozwoju budownictwa na terenie kolonii Karb i w Miechowicach.
lata 50. i 60. XIX wieku-Na terenie wsi wyznaczono liczne pola górnicze. Złoża pod miejscowością należały do pruskiej (państwowej)
kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach.W tym samym okresie czasu ukształtowała się mniej więcej sieć drożna w rejonie tzw. starych
Miechowic i w okolicach dominium. Jednocześnie następowało stopniowe przekształcanie wsi w osadę, gdzie większa część ludności znajdowało zatrudnienie w okolicznych fabrykach. Nastąpił także napływ ludzi z zewnątrz.

1856-1864-Budowa neogotyckiego kościoła pod wezwaniem św. Krzyża.
1862-Najstarsze urzędowe wpisy do protokołu rady gminy funkcjonującej w oparciu o nowe przepisy.
1862-Wzniesienie pierwszej remizy strażackiej.
1860-1867-Na obszarze Miechowic i na kolonii Karb wzniesiono wiele okazałych budynków. Podobnie było na terenie miechowickiej części Rokitnicy, wzdłuż tzw. drogi Ronota. Ich wznoszenie było kontrolowane przez przedstawicieli policji dominialnej.Władze gminy starały się by nowo wznoszone (lub remontowane) obiekty spełniały standardy bezpieczeństwa. Znaczna część budynków została zaopatrzona w ocynkowane dachy.
Domy mieszkalne lub też obiekty gospodarcze wznoszono zwykle z cegły oraz wapienia.
09 1865-W miechowickim zamku gościł pruski minister spraw wewnętrznych Graf von Eulenburg.
pocz. lat 70. XIX wieku-Budowa pierwszych piętrowych kamieniczek na terenie gminy, wzdłuż drogi wiodącej na Bytom.
1872- Na podstawie nowego ustawodawstwa pruskiego wybrano radę gminy. Szkoła parafialna pod nadzorem państwa. Na terenie gminy utworzono Szkolny Związek Gminny.
1875-Powstaje odrębna gmina Karb, co pomniejszyło obszar gminy Miechowice. 
około 1879-Położenie drewnianych rurociągów-kaszt do dostarczania wody do wsi,
ponieważ wcześniej doszło do zanikania wody w miejscowych studniach na skutek wydobycia rud.
1884-Pierwsze 2 słupy latarniane na ulicach Miechowic.
1885-Na podstawie ustawy z 1881 roku powołano do życia Okręg Urzędowy (Amtsbezirk),
który podlegał staroście powiatowemu zastępując dawny zarząd dominialny. Składał się z Naczelnika Gminy oraz 10 ławników
 (pełnili rolę zastępców) , którzy reprezentowali gminę Miechowice (2), Karb i Rokitnicę (po 1) oraz dominium miechowickie (4) i rokitnickie (2).
1888 -Otwarcie apteki „Mariańskiej”, która początkowo prowadził Joseph Krause
(w 1907 roku pracował w niej także R. Springer, który potem przejął interes). Powstała ona na miejscu dawnej posesji należącej od lat 20. XIX wieku do rodziny Lasczyków.
1892 -Budowa pierwszych ujęć wodnych na terenie Miechowic, m. in. przy budynku szkoły.
1894-Powstanie fundacji Valeski („Ostoi Pokoju”), w tym samym roku podwyższono wieżę kościoła św. Krzyża, na której umieszczono zegar firmy pochodzącej  z Dolnego Śląska (Wrocław- Srebrna Góra). A. Eppner & Comp.
1895-Przedstawiciele władz gminy zawarli umowę z władzami górniczymi we Wrocławiu
umowę na dostawy wody (została ona renegocjowana w 1904 roku).
1897-Otwarcie klasztoru elżbietanek - Marienkloster.
1899-Pierwsza propozycja uruchomienia linii tramwajowej biegnącej przez Miechowice.
Od tego roku rady gminy Miechowice składała się z naczelnika gminy (po kilkunastu latach pojawił się w jego miejsce burmistrz), 1-3 ławników, 10- 12 członków. W skład rady gminnej wchodzili ponadto członkowie różnych komisji oraz protokolant. W sumie powołano kilkanaście komisji: ds. elektryfikacji, ds. budowy dróg i kanalizacji budowlana, mieszkaniowa, opieki socjalnej, ds. szkolnictwa powszechnego i zawodowego, wyodrębniono komisję zajmującą się sprawami szkoły górniczej, ds. gminnej straży pożarnej, ds. handlu mlekiem i przetworami mlecznymi (w ramach profilaktyki zwalczania chorób płuc, przede wszystkim zaś gruźlicy)

1234567891011

Główna