Gazeta Miechowic

                                                                                                Oblicza  Bezpieczeństwa                                                   

         Oddajemy Państwu do lektury nowy dział "Oblicza Bezpieczeństwa”, w którym będą poruszane sprawy bezpieczeństwa w bardzo szeroko rozumianym zakresie.   Do współpracy  pozyskaliśmy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, którzy pragną  podzielić się swoją wiedzą oraz  informacjami szerszemu gronu społeczeństwa i uświadamiać, jakie zagrożeniom występują w dzisiejszych czasach.   Często  nie zdajemy  sobie sprawy z tego, jakie zagrożenia czyhają na nas samych, nasze dzieci , społeczeństwo a nawet kraj,  Zwykle jest ono niewidoczne na pierwszy rzut oka, czasem nas nie dotyka bezpośrednio, ale jego efekty możemy w jakimś najmniej oczekiwanym dla nas momencie odczuć na samym sobie.   Aby móc uniknąć i zneutralizować te zagrożenia musimy być ich świadomi powinniśmy znać miejsca możliwego ich wystąpienia oraz skutków, jakie mogą przynieść. W dzisiejszym bardzo nowoczesnym świecie, pełnym nowych technologii, możliwości,  dostępu do odpowiednich narzędzi, globalizacji,   konfliktów międzynarodowych, zmian społecznych, które nastąpiły w ostatnich latach, zagrożenia dla jednostki, dla całych grup społecznych, a nawet krajów stały się zupełnie inne niż jeszcze kilka dekad temu...                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       Redaktor naczelny : mgr inż. Mariusz Tazbir    

 

                                             

Dział ten tworzymy dzięki współpracy z ekspertami  d.s.  bezpieczeństwa  a także głównymi redaktorami wydawanej w Krakowie monografii .                           „Oblicza Bezpieczeństwa”

Witold Mazurek- dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Teoretyk i praktyk w zakresie bezpieczeństwa, posiadający doświadczenie dydaktyczne, jako adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w wydziale krakowskim. Długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie bezpieczeństwa nabył w trakcie swojej kariery w centralnych organach administracji rządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa. Autor artykułów i publikacji traktujących o ,,fenomenie bezpieczeństwa", w różnych jego wymiarach. Inicjator projektu,,Oblicza Bezpieczeństwa", który w zamierzeniu stanowi zbiór artykułów, przemyśleń ludzi nauki, ale i nie tylko, którzy zajmują się kwestiami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w różnych jego aspektach .

Tomasz Cichoń, dr nauk społecznych, były funkcjonariusz Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obecnie wykładowca akademicki jednocześnie prowadzi firmę zajmującą się szkoleniami i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa.

Węglarz Wojciech, dr nauk społecznych, funkcjonariusz Policji.  Zainteresowania zawodowe oraz naukowe: współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej, zwalczanie oraz koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości transgranicznej, zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz korupcji.  Autor oraz współautor licznych publikacji naukowych w zakresie bezpieczeństwa.

Anna Suchoń, mgr Od 1989 roku praca w Policji (1989 – 1998 Komenda Stołeczna Policji, 1998 – 2014 Komenda Główna Policji), w pionie logistyki. Specjalista w zakresie umundurowania służb mundurowych, wyposażenia służb specjalnych – projektowanie pod względem technologii tkanin, konstrukcji, zastosowania w służbie; znajomość technicznego i funkcjonalnego zastosowania kamuflaży; zaopatrywanie jednostek antyterrorystycznych oraz specjalnych Policji w zakresie wyposażenia taktycznego i bojowego, paramedycznego, specjalistycznego dla grup zadaniowych (grupy spadochronowe, zespoły paramedyczne, grupy wodne, zespoły negocjacyjne); opieka merytoryczna nad jednostkami w zakresie bieżącej aktualizacji wyposażenia; weryfikacja i synchronizacja wyposażenia jednostek polskiej Policji z wyposażeniem jednostek specjalnych innych państw, np. w ramach grupy ATLAS, w ramach współpracy z FBI; nadzór formalny i merytoryczny nad prowadzeniem postępowań przetargowych i zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie dr Witold Mazurek wydano dwie nowe pozycje dotyczące zagadnień wspóŁczesnego  bezpieczeństwa
 
1. GŁÓWNE PROBLEMY WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
 
2.TERRORYZM I CYBERTERRORYZM JAKO ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

  
 

 

 

                            Brudny Terroryzm                                                 

 

Prezentowana książka jest swego rodzaju konkluzją związaną z zagrożeniami

terrorystycznymi w sektorze energetyki jądrowej, o których

wspominałem już uprzednio w publikacji Oblicza bezpieczeństwa.

Miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów

Unii Europejskiej. Pierwsza pozycja dotyczyła zagrożeń, jakie mogą

wystąpić w przyszłości, choć koncentrowała się głównie na incydentach

do tej pory odnotowywanych... czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA

PT. „ROLA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”

AKADEMIA IGNATIANUM, KRAKÓW, 18 MAJA 2016 R.

            Zakres tematyczny konferencji obejmował będzie przede wszystkim aktualne problemy i wyzwania w działalności instytucji zajmujących się szeroko pojętą sferą bezpieczeństwa państwa i obywateli. Głównym celem organizatorów konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat warunków funkcjonowania wybranych podmiotów reprezentowanych przez uczestników obrad, stworzenie im okazji do wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów.

 

KTO I JAK STRZEŻE NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA?

 

            Z takimi hasłami jak poczucie bezpieczeństwa obywateli, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, cyberbezpieczeństwo, minimalizowanie ryzyka i, przewidywanie zagrożeń czy zapobieganie aktom terroryzmu spotykamy się w dzisiejszych czasach właściwie na każdym kroku, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w internecie. Dlaczego warto mieć aktualną wiedzę na te tematy?

            Każdy obywatel winien być świadomy rodzajów zagrożeń, jakie mogą dotknąć jego samego oraz eskalacji tego zjawiska. Destabilizacja wywołana brakiem poczucia bezpieczeństwa pociąga za sobą skutki nie tylko w sferze osobistej (psychicznej), ale w większej skali odciska także piętno na rozwoju gospodarczym i warunkach funkcjonowania współczesnych państw. Globalizacja, rozwój techniki oraz integracja międzynarodowa powodują także to, że dzisiaj nie ma granic dla osób, grup i organizacji chcących wywołać zagrożenie, dokonać bezpośredniego ataku ukierunkowanego na niewinnych ludzi. Przykładowo, ostatnie wydarzenia w Paryżu czy Brukseli dotknęły przede wszystkim ludzi, którzy nigdy nie byli zaangażowani w jakąkolwiek aktywność mogącą stwarzać dla nich samych zagrożenia natury terrorystycznej.

            Oczywiście, nie ma dzisiaj jednego całkowicie skutecznego sposobu ochrony przed atakami terrorystycznymi, jednakże nie znaczy to, że nie warto podejmować szerokich działań np. w celu podnoszenia świadomości o sprawach bezpieczeństwa  u przeciętnego ,,Kowalskiego”. Przecież, teoretycznie, i on może stać się świadkiem lub nawet ofiarą zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

            Warto ponadto uświadamiać obywateli, że do dbałości o ich bezpieczeństwo w Polsce zostały powołane wyspecjalizowane służby i instytucje, a pracujący w nich ludzie to profesjonaliści, którzy z narażeniem życia będą wykonywać swoje obowiązki związane z ochroną obywateli. Ważnym jest także, by przeciętny ,,Kowalski” posiadał podstawową wiedzę, na temat służb i instytucji, które są powołane do ich ochrony. Żeby wiedział, do jakich służb się zgłosić w wyjątkowej sytuacji. Ponieważ tak naprawę wszyscy możemy pomóc zadbać o bezpieczeństwo publiczne, które jest przecież naszym dobrem wspólnym.

Okazją do zapoznania się z kompetencjami i działaniami poszczególnych służb państwowych w obszarze bezpieczeństwa, będzie konferencja pt. „ROLA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”, która która odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, s. 412.

Do zabrania głosu w trakcie obrad, oprócz pracowników naukowych Akademii, zaproszeni zostali m.in. Szefowie służb specjalnych, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służb Ochrony i eksperci ds. bezpieczeństwa.

 

dr Witold MAZUREK

 

 

 

                                                               Oblicza bezpieczeństwa

                                Miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów Unii Europejskiej

Nowość
   Witold Mazurek, Joanna Popławska
Należy wskazać na szczególne znaczenie ukazującej się publikacji. Zawiera ona bowiem analizę procesu rozwoju energetyki nuklearnej, a także jej bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Czytelnik dowiaduje się o funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych regulujących działania związane z energią nuklearną oraz dokumentów dotyczących energetyki nuklearnej.

Publikacja zasługuje na uwagę ze względów społecznych, w tym poznawczych i edukacyjnych. Spotka się też zapewne z dużym zainteresowaniem czytelników, zwłaszcza studentów takich kierunków, jak: przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne i innych.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jerzego Kunikowskiego

 

ISBN: 
978-83-7614-213-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron:224 
 

 

 

SPIS TREŚCI

Witold Mazurek

Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA

Bezpieczeństwo państwa a przestępczość

Anna Suchoń

Przestępczość gospodarcza o charakterze korupcyjnym w przestrzeni zamówień

publicznych

Izabela Wrzoszczyk

Pranie brudnych pieniędzy jako forma przestępczości gospodarczej

Tomasz Cichoń, Rafał Kręgulec

Możliwości niejawnej współpracy w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych

funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi funkcjonariuszami

Policji.

Witold Mazurek

Prawa i wolności obywatela Rzeczypospolitej Polskiej a uprawnienia Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

CZĘŚĆ DRUGA

Zagrożenia wewnątrz europejskie

Tomasz Cichoń, Wojciech Węglarz

Współpraca policji małopolskiej z Dyrekcjami Wojewódzkimi Policji

w Preszowie i Żylinie w aspekcie zwalczania przestępczości transgranicznej

Witold Mazurek

Kryzys strefy Schengen a zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego

CZĘŚĆ TRZECIA

Środki masowego przekazu i ich wpływ na młode pokolenia

Kinga Orzeł-Dereń

Mass media a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Elżbieta Tokarczyk

Wpływ mediów na młodzież 112

CZĘŚĆ CZWARTA

Varia

Andrzej Skowroński, Wojciech Węglarz

Jednostki samorządu terytorialnego a ochrona informacji niejawnych

 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”,

Witold Mazurek   zaproponował

wprowadzenie pojęcia „bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które

określam jako: Niezagrożony stan egzystencji dzieci oraz młodzieży

w czasoprzestrzeni natury i kultury, a także we wszystkich

kręgach społecznych, umożliwiający im zaspokajanie ich rozmaitych

potrzeb życiowych oraz wszechstronny rozwój osobowości,

zapewniony im przez wszystkie struktury społeczne poprzez

ochronę i obronę zarówno życia i zdrowia oraz mienia i godności

dzieci i młodzieży od okresu prenatalnego, jak i wszystkich praw

dziecka, które gwarantuje wykładnia prawa, przed wszystkimi

ewentualnymi zagrożeniami owego stanu egzystencji.

                                                                                                                                              

                                                                                                  Oblicza bezpieczeństwa 1 /2015 do pobrania w pdf.

                                                                                                                                 Wprowadzenie

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu wcześniejszymi wydawnictwami przedstawiamy kolejną książkę poświęconą problemom dzisiejszego świata. Bieżąca pozycja skupia się na zagadnieniach, które dotyczą wszystkich – starszych i młodszych, tych którzy mieszkają gdzieś na stałe i tych którzy migrują szukając lepszego życia, tych którzy poprzez swoją religię tłumaczą czyny swoje i innych, tych którzy szukają łatwego zarobku wchodząc na drogę przestępczą i tych, którzy swoją służbą przeciwdziałają przestępstwom.
Zgodnie z kanonem wydawniczym cała książka podzielona jest na trzy tematyczne części, które łączą w sobie zawarte w nich artykuły. Pierwsza część zawiera treści dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń dla świadomości społecznej w zakresie tego bezpieczeństwa poprzez perspektywę przestępczości ekonomicznej, politycznej w środowiskach lokalnych oraz w przestrzeni globalnej. W artykule poddano analizie stabilność czyli właśnie bezpieczeństwa oraz poczucie destabilizacji czyli zagrożenia, z uwrażliwieniem co do płaszczyzn tego zagrożenia.
Inaczej jest odczuwane przez społeczności zarówno, w tym pozytywnym znaczeniu, bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne i militarne, jak i negatywna destabilizacja ekonomiczna, polityczna, napięcia religijne. Wprowadzanie w życie grup elementów tworzących poczucie pewności i spokoju jest, zdaniem naukowców, trudniejsze niż manipulowanie społeczeństwem i wzbudzanie w nich odruchu agresji. Rozważaniom podlegają kolejno zagrożenie militarne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne. Każde z tych objawów może mieć swój początek w działaniach społecznych wewnątrz społeczeństwa czyli są endogeniczne i mają wpływ na resztę świata. Dzięki szybkiej wymianie informacji zjawiska w świecie czyli zjawiska egzogeniczne mają niebagatelne znaczenie na lokalne społeczności, ich decyzje i działanie.
Zjawisko „prania” nielegalnych dochodów jest integralną częścią całości działań przestępczych w skali pojedynczego państwa jak i w skali globalnej, elementem przestępczości gospodarczej w systemie państwa oraz w samych strukturach świata przestępczego. W artykule ujęto rys historyczny zjawiska, które swoje korzenie ma epoce Ala Capone, w czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych w czasie kryzysu ekonomicznego i prohibicji w siłę rosły systemy mafijne, które swoje nielegalne zasoby materialne, a szczególnie gotówkę musiały „prać”. Zjawisko „prania” wzięło się właśnie stąd,że najszerszym strumieniem nielegalne środki przepływały właśnie przez pralnie, które mogły przez swoje nieprzeliczalne obroty „przepuścić” dowolne ilości pieniędzy z przemytu, że najszerszym strumieniem nielegalne środki przepływały właśnie przez pralnie, które mogły przez swoje nieprzeliczalne obroty „przepuścić” dowolne ilości pieniędzy z przemytu,hazardu lub prostytucji. Za praktyką nielegalnego obrotu pieniędzmi aparat państwowy musiał nadążyć tworząc nowe prawo i nowe instytucje, których głównym zadaniem było, jest i będzie stanie na straży porządku publicznego, a więc i zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości ekonomicznej.
Duże znaczenie w upowszechnianiu pojęcia ochrony danych wrażliwych jest nakreślone w artykule dotyczącym dostępu do informacji niejawnych. Niebagatelne znaczenie dla struktur społecznych, grup i pojedynczych jednostek ma ochrona danych wrażliwych.
Do takiej grupy należą zarówno dane osobowe poszczególnych obywateli jak i informacje, którymi operują służby, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, które z mocy prawa mają dostęp do takich informacji. Wszystkie dane i informacje miały kiedyś status informacji zastrzeżonych, były tajemnicą służbową lub państwową teraz nazywane są informacjami niejawnymi. Dla ogólnego bezpieczeństwa obywateli i państwa dane takie muszą być szczególnie chronione i poddane kontroli w obrocie nimi. Nie sposób sobie wyobrazić jaki skutek prawny i społeczny mógłby mieć swobodny dostęp i wykorzystanie takich informacji nie tylko dla działania państwa ale także dla poszczególnych podmiotów w strukturachi bezpośrednio dla obywatela. 
Druga część poświęcona jest zagadnieniom społecznym, które mają coraz większe znaczenie w dzisiejszym świecie – migracje polityczne, ekonomiczne na przykładzie mniejszości polskiej w Irlandii oraz szans i zagrożeń mogących wystąpić w stosunku do obywateli polskich, ale również takich jakie mogą przenikać ze środowiska emigracyjnego do otoczenia „tubylczego”.
Artykuł o portalach społecznościowych bardzo poważnie odnosi się do zjawiska obecności w przestrzeni wirtualnej oraz wpływu zjawiska „frendowania”, „lajkowania”, „hejtowania” na życie grup i poszczególnych osób, zwłaszcza wśród młodzieży. Jak zwykle nie może zabraknąć artykuł o najbardziej nurtującym i globalnym zagrożeniu jakim jest terroryzm. Treść artykułu o kobietach-terrorystach może szokować czytelnika, jest bardzo surowa w opisach i bez zbędnej egzaltacji a jednocześnie bardzo dokładnie opisuje mechanizmy i wpływy społeczne, ekonomiczne, kulturowe jakie z kobiety – strażniczki domowego ogniska „lepi się” bezwzględną terrorystkę i zimną morderczynię.
Trzecia część, jak zwykle, zawiera artykuły o różnej treści. Ciekawy aspekt jest ujęty w artykule dotyczącym moralnego i etycznego spojrzenia na policyjne działania operacyjne. Również niezwykle ciekawy jest artykuł o wartościach religii chrześcijańskiej, jakie są powszechnie znane i praktykowane, ale z perspektywy tych nauk jako źródła zasad, na których powinno opierać się indywidualne poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszymświecie, jak i budowania świadomości grup i poszczególnych osób, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, w aspekcie bycia niegroźnym dla innych czyli nauka tolerancji, zrozumienia dla odmiennych kultur i zachowań powinno leżeć u podstaw każdej religii, nie tylko chrześcijańskiej. Również zaskakujące ujęcie zasad religijnych zawarte jest w artykule o etyce pracy operacyjnej „pod przykryciem” w sferze działań policyjnych. Konieczność pogodzenia zasad życiowych i obowiązków w życiu funkcjonariuszy tzw. służb bywa procesem bardzo trudnym, gdyż założenie skuteczności służby wymaga od funkcjonariusza stosowania prowokacji oraz daje prawo do przemocy.Autor rozważa czy istnieje zjawisko wojny sprawiedliwej w oparciu o nauki filozofów i oraz która ze stron w czasie konfliktu prawnego lub militarnego można posunąć się do kłamstwa dla „dobra sprawy” – w imię doktryny makiawelizmu, że „cel uświęca środki” i czy obydwie strony – ścigana i ścigająca,zwalczana i zwalczająca – działając w tej samej przestrzeni społecznej, stosując przemoc, podstęp, a nawet kłamstwo może być jednakowo interpretowana
i oceniana. W ostatnim artykule autorzy wprowadzają czytelnika w tematykę analizy i procesu analitycznego. Sefiniuje podstawowe pojęcia oraz przedstawiają początki i rozwój analizy kryminalnej w polskiej Policji do chwili obecnej. Opisują rodzaje analiz i podstawowe techniki analityczne oraz wskazują na korzyści wykorzystania analizy w procesie wykrywczym.
 

 Recenzent : dr Witold Mazurek ,  ekspert ds. bezpieczeństwa

Kuratela Sądowa w Kształtowaniu Warunków Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Autor w swoich badaniach podjął niezwykle ważną dla współczesnego świata problematykę zagrożeń, poruszając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa tak jednostkowego, jak i społecznego. Aktualność tej problematyki badawczej wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na obejmowanie kuratelą sądową dzieci i młodzieży w związku z pojawieniem się różnych zagrożeń przestępczością zorganizowaną, patologiami społecznymi w życiu współczesnej rodziny czy też kryzysem współczesnej szkoły.

Książka prezentuje, w jaki sposób w przeszłości i współcześnie konstytuował się status prawny kuratorów sądowych i jaki był ich udział w stwarzaniu warunków do bezpiecznego życia dzieci i młodzieży; przedstawia ewolucję kurateli sądowej od XVII wieku aż do chwili obecnej i ukazuje wpływ pracy kuratorów sądowych na kształtowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. (Prof. dr hab. Bożena Muchacka)           

Lektura niniejszej pracy pozwala na stwierdzenie, że badania nad udziałem kurateli sądowej w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży nie były dotychczas podejmowane i realizowane - to po pierwsze. Po drugie, problematyka ta wpisuje się w społeczne i niezwykle ważne zagadnienie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, albowiem jest to dziś wymóg czasu, ponieważ faktem jest też zwiększanie się liczby dzieci oraz młodzieży objętych kuratelą sądową. Po trzecie, jeśli mamy brać pod uwagę współczesne warunki poczucia bezpieczeństwa każdego obywatela RP, to nie bez znaczenia jest kształtowanie ich u źródła zagrożeń. (Prof. dr hab. Jerzy Kunikowski)

 

                                                                   Bytom : Przemiany

 

                                                    Społeczno - Gospodarcze i Zagrożenia

 

Bytom jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska, położonym 15 kilometrów od Katowic. Ważnym atutem lokalizacyjnym miasta jest zarówno centralne położenie w województwie śląskim jak i przebiegające przez Bytom główne szlaki komunikacyjne o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jeszcze niedawno był on znaczącym ośrodkiem przemysłowym, gdzie w działających kopalniach i zakładach przemysłowych znajdowało pracę wielu ludzi. Obecnie jednak należy do miast, w których skupiło się najwięcej problemów gospodarczych i społecznych związanych między innymi z procesami restrukturyzacji przemysłowej oraz degradacji infrastruktury... czytaj dalej

 

 

Elżbieta Czop-Łanoszka

 

 

 

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży w Sieci

 

 

Abstract:       

With the development of the Internet new criminal threats have emerged. Here, we can enumerate presenting, publishing as well as obtaining explicit sexual content. Other examples of criminal activity are grooming as well as promoting and approving actions of pedophile character.

 

 

Key-words: cyberspace , cyber violence , explicit content.

Słowa-kluczowe: cyberprzestrzeń, cyberprzemoc, określona zawartość.

 

Wprowadzenie

 

 Rozwój i zastosowanie nauki i techniki przy­noszą wiele ułatwień w codziennym życiu, stwarzają nowe możliwości, ale również nowe zagrożenia. Dynamicznie zmieniający się świat nowoczesnego Internetu powoduje konieczność działań, służących zarówno podniesieniu świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń on - line jak i zmianie przepisów prawnych chroniących między innymi bezpieczne dzieciństwo w świecie technologii.
W Polsce zostało podjętych wiele działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci nowych technologii. W 1999 roku powstał Program Komisji Europejskiej Safer Internet, którego celem było propagowanie bezpiecznego korzystanie z nowoczesnych technologii.
W 2005 roku do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on - line, wymianą plików P2P

i innymi formami komunikacji on - line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009–2013 jest zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie.

W Polsce w 2005 roku powołane zostaje Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (koordynator PCPSI). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

„Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom
i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki krzywdzenia dzieci
i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 r. Fundacja Dzieci Niczyje realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie”
[1].

„Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest instytutem badawczym, który prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności sieci teleinformatycznych. NASK prowadzi rejestr domeny.pl, jest operatorem telekomunikacyjnym. W strukturach instytutu działa zespół CERT Polska, powołany w celu reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet.
W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu”
[2].

W ramach Polskiego projekty „Safer Internet” realizowane są trzy projekty :

Ø  „Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości
na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców,
a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu”
[3].

 

Ø   „Helpline.org.pl - projekt w ramach, którego udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych

 

 

[1] www.fdn.pl, (dostęp: 01.03.2015)

[2] www.nask.pl(dostęp: 03.03.2015)

[3] www.saferinternet.pl(dostęp:15.02.2015)

Ø  z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. Projekt realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundacje Orange”[1].

Ø  „Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Projekt realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową”[2].
Programy te propagują oraz edukują społeczeństwo jak bezpiecznie poruszać się
po Sieci , gdyż bardzo łatwo jest stracić właściwą perspektywę i ocenę sytuacji .
Nie są one kierowane jedynie do dzieci i młodzieży, ale i do Policji, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych gdyż zagrożenia też dotykają dorosłych, którzy z braku wiedzy nie wiedza, jakie podjąć kroki.

 

Zagrożenia internetowe – wybrane zjawiska

 

Cyberprzestrzeń zaczyna stawać się atrakcyjnym partnerem dla człowieka, brak rozsądnego korzystania z niego prowadzi do tego, iż jest on w stanie zastąpić rzeczywiste kontakty społeczne a niejednokrotnie staje się partnerem życia codziennego. Ludzie, którzy bardzo dużo poruszają się w sieci, posiadają znajomość komputera stają się niewydolni społecznie, nie są w stanie nawiązać w rzeczywistym świecie kontaktów z drugą osoba. Ufają tylko światu wirtualnemu, a ze względu na anonimowość przestają być ostrożni, co powoduje pojawienie się różnych zagrożeń, na które użytkownik Internety nie jest przygotowany. Brak świadomości u użytkowników, że zagrożenie nie kończy się w momencie wyłączenia komputera czy zmiany numeru telefonu komórkowego powoduje, iż stają się ofiarami cyberprzemocy. Następuje to w momencie, kiedy sprawca i jego wirtualne działania mają wpływ na życie dziecka /osoby dorosłej, w szkole, w domu, w pracy. Sprawca powoduje, że żyje ono w ciągłym stresie, obawiając się ujawnienie kompromitujących materiałów.
 Cyberprzemoc może przybrać formy: nękania, straszenia, obrażania, podszywania się, publikowania obraźliwych komentarzy czy też publikowania i rozsyłania obraźliwych
i nieprawdziwych informacji. Pojawienie się w sieci mowy nienawiści powoduje rozpowszechnianie się antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu

 

[1] www.helpline.org.pl(dostęp: 04.03.2015)

[2] www.dyzurnet.pl, (dostęp: 07.03.2015)

np. na pochodzenie etniczne, światopogląd religijny taki jak antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia czy tez rasizm. Kodeks Karny daje duże możliwości ścigania sprawców cyberprzemocy, która najczęściej narusza takie przepisy jak: „groźby karalne zawarte w art. 190 kk, uporczywe nękanie –art. 190 a kk, zmuszanie do określonego zachowania art. 191 kk, zniesławienie art.212 kk, zniewaga art. 216 kk, nienawiść na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym art.256 kk nienawiść na tle wyznaniowym art.257 kk, bezprawne uzyskanie informacji art. 267 kk, zniszczenie danych informatycznych art.268 kk, uszkodzenie danych informatycznych art.269 kk , oszustwa komputerowe art. 287 kk”[1].
 

Odrębnym problemem są treści nielegalne i szkodliwe, które możemy napotkać przypadkowo podczas korzystania z przeglądarki, pro­gramu wymiany plików P2P i innych narzędzi internetowych. Treści na obrazują przemocz, śmierć, okrucieństwo wobec drugiej osoby czy też zwierząt. Pojawiają się strony pornograficzne  które niosą ogromne zagrożenie dla młodego pokolenia a mianowicie strony nawołuje do samookaleczeń, samobójstw jak i propagujące tak zwany styl pro-ana .
 Pro – ana inaczej Motyle jest to styl życia polegający na dążeniu do doskonałości, przejawiającej się głownie w zachowaniu szczupłej, wychudzonej figury. Ruch Pro-ana jest bardzo aktywny w Internecie, popularny wśród młodych dziewcząt, które marzą o idealnej sylwetce.  Głównym znakiem rozpoznawczym jest ich dekalog, który mówi: „bycie chudą jest ważniejsze od bycia zdrowym, nie będziesz jadła bez poczucia winy, nie będziesz jadła niczego bez ukarania siebie, chudnięcie jest proste a przybieranie na wadze złe, bycie chudą i nie jedzenie są dowodami prawdziwej siły,
 wiem, że waga jest wskaźnikiem sukcesów i porażek”
[2]. Osoby nawołujące to takiego stylu życia stworzyły alfabet motylków, który w swojej treści jest przerażający gdyż popularyzuje takie hasła jak: A- anoreksja, moja królowa - upadły anioł, który niszczy moja duszę, G- głodówka, szczyty wytrzymałości, J – jedzenie surowo zabronione Z - oznacza wymarzony rozmiar”[3].
Osoby propagujące ten styl życia zakładają blogi namawiające do przyłączenia się do nich, udzielają w nich porad jak ukrywać jedzenie przez rodziną . Zamieszczają na swoich pamiętnikach internetowych zdjęcia wychudzonych modelek, aktorek, jako ideały do naśladowania.
Jednakże najniebezpieczniejszym zagrożeniem, jakie czyha w Internecie na dzieci

i młodzieży jest łatwość, z jaką mogą stać się ofiarami przestęp seksualnych. Pojawienie się

 


[1] Kodeks karny z 1997 roku z późniejszymi zmianami

[2] Internet , strony , blogi dotyczące,(dostęp: 05.03.2015)

[3] Internet , strony , blogi dotyczące, (dostęp: 05.03.2015)

 

wirtualnej prostytucji stało się formą zarobku nie tylko dla osób dorosłych, ale i nieletnich. Nie prowadzi ona do bezpośredniego kontaktu z klientem, wszystko odbywa się
na pośrednictwem Internetu. Materiały erotyczne lub pornograficzne nagrane z własnym udziałem przekazywane są za opłatą, która jest w postaci specjalnej waluty danego serwisu, która następnie jest wymieniana na pieniądze. Jednym z takich serwisów jest np. portal Sowop.tv, której właścicielem jest firma Czeska Satinar system. Na stronie tej prezentowane on - line są treści erotyczne i pornograficzne a, dostępność do niej jest nieograniczona. Za prezentowanie treści seksualnych oglądający może przekazać tzw. żetony, które później wymienia się na polską walutę.
 

Kolejnym pojawiającym się zagrożeniem w Internecie jest uwodzenie dzieci ( child grooming), jest to proces manipulacji dzieckiem podczas, którego sprawca się z nim zaprzyjaźnia. Dziecko, które zaufa sprawcy staje się przez niego manipulowana i wykonuje wszelkie jego polecenia od robienia sobie nagich zdjęć po prezentowanie z własnym udziałem treści pornograficznych. W momencie gdy dziecko chce się wycofać z tej „przyjaźni” oprawca zaczyna je szantażować, opublikowaniem jego nagich zdjęć na portalach społecznościowych, na stronach Internetowych szkoły  dziecka, lub przesłaniem  rodzicom. Wokół dziecka zaczyna zaciskać się pętla ,  która w czasami prowadzi do samobójstw.

Anonimowość w Internecie powoduje, iż znane zjawisko fascynacji seksualnej dorosłych dziećmi nabrało alarmujących rozmiarów. Problem pedofilii i pornografii dziecięcej w sieci jest ważną kwestią społeczna. Niepokojącym zjawiskiem jest zwłaszcza wymiana pornografii dziecięcej za pośrednictwem grup dyskusyjnych skupiających osoby
o zainteresowaniach pedofilskich. Bardzo często takie osoby tworzą specjalne zbiory zdjęć i filmów o charakterze pedofilskim określając je mianem kolekcji, przy czym zazwyczaj warunkiem przyłączenia się do danej grupy dyskusyjnej jest wykazanie się odpowiednim zaangażowaniem w zbieraniu tego rodzaju materiałów.
 Wtórnym efektem tych kontaktów jest wymiana poprzez Sieć nie pojedynczych i chaotycznych zdjęć o tematyce pornografii dziecięcej, lecz uporządkowane tematy serii .  Podejmowane przez nas działania nie powinny dotyczyć tylko zmian przepisów prawa, skutecznie pozwalających ścigać sprawców ale też na rodzicach, nauczycielach, pedagogach spoczywa uświadamianie młodego pokolenia o istniejących zagrożeniach w sieci. Pomagają w tym administratorzy stron internetowych oraz moderatorzy,którzy czuwają nad porządkiem oraz przestrzegania regulaminów witryn, forum, czaterii. Każda informacja, dotycząca szkodliwych treści, która dociera do nich powoduje ich blokowanie a także w sytuacjach kiedy popełnione zostaje przestępstwo,
informują organy ścigania.
Ogromną rolę w ochronie dzieci przed zagrożeniami w sieci oraz tworzeniem bezpiecznego Internetu odegrał funkcjonujący w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej punkt kontaktowy Dyżurny.pl . Otrzymuje on zgłoszenia dotyczące nadużyć i zagrożeń w sieci, reakcja zespołu jest natychmiastowa począwszy od kontaktu z organami ścigania jak i podejmowania działań wspólnie a administratorami stron polegających na blokowaniu niebezpiecznych czy też szkodliwych treści. Z badań przeprowadzonych przez Fundacje Dzieci Niczyje wynika, iż :
 

Ø  91,9 % dzieci korzysta ze stron www,

Ø  92 % korzysta z serwisów internetowych,

Ø  54% dzieci wchodzi na tzw. czaty,

Ø  87%przyznało się , że podaje swój adres e-mail,

Ø  65%podaje swój numer telefonu,

Ø  44% przesyła swoje zdjęcia,

Ø  42 % podaje swój adres zamieszkania,

Ø  54% dzieci przyznało się , że otrzymało propozycję spotkania od osoby , którą poznało za pośrednictwem Internetu.

Edukacja dzieci w szkole oraz samych rodziców, którym wydaje się że dziecko, które korzysta z komputera w swoim domu, w swoim pokoju nie jest zagrożone. Nic mylnego – stan ten obrazuje książka Lisy Gardner w której sprawca miedzy innymi mówi „jeżeli Twoje dziecko ma założony profil na portalu społecznościowym, to ja wiem gdzie chodzi do szkoły, jakich ma przyjaciół, jakie są jego zainteresowania i o której kończy zajęcia. Jeśli Twoje dziecko ma w pokoju kamerkę internetową to ja już jestem w tym pokoju i właśnie teraz namawiam Twoje dziecko by ściągnęło koszulkę za 50 dolarów” [1].

„Agresja elektroniczna , której cechą jest anonimowość i występowanie niewidzialnej publicznością”[2], coraz częściej nabiera na sile. Jedną z form ochrony przed nią jest edukacja , która uświadomi jednostkę w jaki sposób można się poruszać w cyberprzestrzeni  by nie  stać się jej ofiarą .

 


[1] L. Gardner, Pożegnajmy się, Warszawa 2013, s.42.

[2] J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullyng – jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012, s. 51.

 

 

Bibliografia :

 

Gardner L., Pożegnajmy się, Warszawa 2013.

Pyżalski J.,  Agresja elektroniczna i cyberbullyng - jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).

Źródła internetowe :

www.fdn.pl

www.nask.pl

www.saferinternet.pl

www.helpline.org.pl

www.dyzurnet.pl