Gazeta Miechowic

            

                    Co sądzisz o obszarach zdegradowanych? Trwają konsultacje społeczne

 Do 2 marca można zgłaszać uwagi dotyczące obszarów zdegradowanych, które poddane zostaną rewitalizacji. Po kilku tygodniach analiz i pracy z mieszkańcami, tereny te wyznaczyli eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Rozwoju Miast, którzy doradzają Bytomiowi w procesie rewitalizacji.

Od ponad dwóch lat trwają w Bytomiu prace związane z odnową miasta w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Komisja Europejska uznała, że Bytom wraz z Łodzią i Wałbrzychem są najbardziej problematycznymi miastami w Unii Europejskiej i wymagają szczególnego wsparcia. W 2013 roku zdecydowano, że Bytom otrzyma 100 milionów euro na rewitalizację. Musi jednak spełnić kilka warunków.


Aby otrzymać środki musimy stworzyć Gminny Program Rewitalizacji, a nie możemy tego zrobić, dopóki nie wyznaczymy obszarów zdegradowanych - mówi Izabela Domogała, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Te, które opracowali dla nas eksperci nieznacznie różnią się od obszarów, które wyznaczyliśmy prawie dwa lata temu. W tym czasie rząd uchwalił Ustawę o rewitalizacji, a ta jasno określa, że obszar zdegradowany to taki, w którym występują problemy społeczne, a także: degradacja gospodarcza, przestrzenna czy na przykład mieszkaniowa.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Rozwoju Miast przeanalizowali problemy występujące na terenie Bytomia i wyznaczyli 23 jednostki urbanistyczne, które przebadali pod kątem: ubóstwa, bezrobocia, warunków mieszkaniowych, aktywności gospodarczej. (Jednostka urbanistyczna to zwarty obszar, zamieszkany przez ludzi, z infrastrukturą uzupełniającą).

Wyodrębniono 9 jednostek, w których kumuluje się najwięcej problemów: Rozbark, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Śródmieście Starówkę, Stare Miechowice, Bobrek, Karb, Kolonię Zgorzelec i południową część Łagiewnik. Tereny te zamieszkuje prawie 40% bytomian, ustawa jednak mówi, że obszar zdegradowany może być zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% ludności. Zdecydowano zatem o niewłączaniu do obszaru zdegradowanego Łagiewnik i Starych Miechowic i Karbia, jako że są to najmniejsze, niepodzielne jednostki urbanistyczne.Dalsze analizy obszaru wyznaczonego do rewitalizacji otworzyły ekspertom kolejną furtkę. Wytypowane jednostki to niespełna 6% powierzchni miasta. Tymczasem obszarem rewitalizacji może być objętych 20 %, dlatego zdecydowano o włączeniu do obszarów zdegradowanych miejsc niezamieszkałych: terenów dawnych kopalń Szombierki i Centrum, Elektrociepłowni Szombierki, zakładów Orła Białego, Wzgórza Małgorzatki, Parku Ludowego w Miechowicach i Żabich Dołów.

Wybierając do tego szczególnego obszaru Szyb Krystyna, Wąskotorówkę czy Elektrociepłownię Szombierki, eksperci dali jasny sygnał – to miejsca naznaczone przemysłem, w których dalej można lokować zakłady produkcyjne, dające ludziom zatrudnienie. To z kolei może wyciągnąć miasto z zapaści – mówi Izabela Domogała. Nie ma obawy o kwestie własnościowe tych terenów. Ustawa o rewitalizacji daje miastom możliwość wywłaszczania miejsc o nieuregulowanym stanie prawnym. Z kolei, wpisanie do obszaru zdegradowane terenu nienależącego do gminy, stwarza jego właścicielom większe szanse na pozyskanie środków unijnych na inwestycje. Różne podmioty będą mogły się starać o środki z różnych funduszy – mówi Wojciech Jarczewski, ekspert Instytutu Rozwoju Miast. Te 100 milionów euro, które jest zabezpieczone w programie operacyjnym (RPO) to ważne źródło finansowania, ale ministerstwo od dawna zapowiada że wytyczną do różnych konkursów na finansowanie będą dodatkowe punkty dla tych projektów, które są realizowane w obszarach rewitalizacji – mówi Jarczewski. Oczywiście najłatwiejszym procesem finansowania projektów jest RPO, ale również z innych źródeł będą stworzone możliwości pozyskania środków.

Z efektem pracy ekspertów można zapoznać się wchodząc na stronę bytomodnowa.pl albo Biuletynu Informacji Publicznej UM. Tam znajdują się specjalne mapy przygotowane przez Wydział Geodezji. Są one bardzo szczegółowe i pozwalają zainteresowanym dokładnie zapoznać się z wydzielonym obszarem – zapewnia Wojciech Jeszka, naczelnik Wydziału Geodezji.

Czekamy na uwagi wszystkich osób zainteresowanych rewitalizacją Bytomia – zapewnia Izabela Domogała. Gdyby ktoś chciał zaproponować do obszaru zdegradowanego jakiś teren, musi to uzasadnić i wskazać, jakie inwestycje miałyby być tam realizowane oraz w jaki sposób przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych występujących w obszarach zamieszkałych.

Dokumenty można też pobrać w:

sekretariacie Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, (budynek z windą przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), ul. Parkowa 2, pok. 227 I piętro, w poniedziałki od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00
Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM, Rynek 26/5, IV piętro (budynek z windą przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Uwagi można zgłaszać mailowo, osobiście lub za pomocą platformy bytomskich konsultacji społecznych.

 

                                                                         Jednostki urbanistyczne

    

 

                                                              Obszar rewitalizacji

    

 

                                                        Obszary niezamieszkałe