Gazeta Miechowic

            

  

                            Informacja w sprawie pałacu Thiele-Wincklerów w Miechowicach

Projekt pn. ..Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach" jest zgłoszony do realizacji w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych.

Koszt szacowany wg fiszki OSI —12,3 min zł. Wkład własny 15 %, dofinansowanie RPO WSL na lata 2014-2020 85 %. W budżecie miasta zaplanowano środki stanowiące udział własny w projekcie i niezbędne na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Po podjęciu przez IZ RPO WSL uchwały w sprawie dofinansowania projektu, środki te zostaną wpisane do WPF.

Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami, rewitalizacja obejmie przebudowę zachodniej oficyny pałacu (udostępnienie uzyskanych pomieszczeń na cele kulturalne). uporządkowanie i wyeksponowanie rumowiska pozostałej części pałacu oraz zagospodarowanie terenu w: bezpośrednim otoczeniu obiektu.

W październiku 2013 r. wykonana została ekspertyza ruin oficyny pałacu, a w lipcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projekt wo-kosztorysowej rewitalizacji zespołu. Obiekt jest zabytkiem, w związku z czym w szelkie prace muszą być wykonywane na podstawce pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, które wydawane są w oparciu o przedstawioną dokumentację. Opracowana i zaakceptowana koncepcja przebudowy' pałacu, została przez wykonawcę dokumentacji złożona do zaopiniowana w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Trwają prace dokumentacyjne - termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozv. lenia na budowę: 28 lutego 2016 r. nie jest zagrożony.

Dodatkowo, w związku z decyzją o odbudowie pałacu (pierwotnie zakładano zachowanie oficyny pałacu jako trwałej ruin\ j. zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami zarządcy obiektu i jego przyszłego użytkownika t MZZiGK zlecona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji niskoprądowych. Zgodnie z wytycznymi i kryteriami IZ RPOWSL dla projektu, obiekt będzie pełnił funkcje kulturalną.

Prawdopodobny termin złożenia wniosku o dofinansowanie to przełom I i II kwartału 2017 r. Czas niezbędny na wybór wykonawcy oraz realizację robót budowlanych wg wstępnych założeń to ok. 14 miesięcy - jednak przystąpienie do tego etapu uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu oraz planowany termin pozyskania dofinansowania i rozpoczęcia prac budowlanych, przeprowadzono roboty' zabezpieczające obiektu oficyny pałacu polegające na zamurowaniu wszystkich otworów na poziomie piwnic i parteru, podparciu płyty balkonowej oraz umocowaniu wypadającego nadproża - zgodnie z decyzją nakazową PINB i ŚWKZ. Wykonane zabezpieczenie stanowi jednocześnie I etap prac budowlanych związanych z odbudową obiektu.

 

 

 

przebudowa-palacu-miechowice (28) przebudowa-palacu-miechowice (14) przebudowa-palacu-miechowice (15) przebudowa-palacu-miechowice (16) przebudowa-palacu-miechowice (17) przebudowa-palacu-miechowice (18) przebudowa-palacu-miechowice (19) przebudowa-palacu-miechowice (20) przebudowa-palacu-miechowice (21) przebudowa-palacu-miechowice (22) przebudowa-palacu-miechowice (23) przebudowa-palacu-miechowice (24) przebudowa-palacu-miechowice (25) przebudowa-palacu-miechowice (26) przebudowa-palacu-miechowice (27) lightbox jquery tutorialby VisualLightBox.com v6.1